Рауфжон Хужамов *МЕХРУБОН ВА МУХАББАТ* шерий достони охириги қисм 14

охирги кисм *МЕХРУБОН ВА МУХАББАТ* 
N14 
Бир бирига 
термулиб, 
Хамма жим булиб колди. 
Дилбархон Мехрубонни, 
Ёшлигин эсга олди. 
Дилбархонни утмишга, 
Этаклаб борди хаёл 
Мехрубон билагидан, 
Бор эди донадай хол. 
Буни эслаб Дилбархон. 
Уни босиб хаяжон. 
У шошиб Мехрубонни, 
Билагига каради. 
Холни куриб Дилбархон. 
Бир зум хаёл суради. 
Ва Мехрубонга караб. 
У секин юриб борди, 
Кузларига термулиб, 
У болам деб юборди. 
Камолни жахли чикиб, 
Нега уйин киласан, 
Бу углимиз эканин, 
Сен кайданам биласан. 
Деб Камолжон Дилбарни, 
Ботиб сукиб ташлади, 
Дилбархон Мехрубонни, 
Шу кулидан ушлади. 
Ва у донадай холни. 
Курсатди Камолжонга. 
Камолжон хам углим деб. 
Каради Мехрубонга. 
Мухаббатга бу сузлар, 
Жуда огир ботарди. 
Гуё хар бир суз унга, 
Иснот укин отарди. 
Дилбархон ва Камолжон, 
Мехрубонни тан олди. 
Мехрубон йук! Йук дея, 
Йиглаганча дод солди. 
Мехрубонни овози, 
Гуё осмонга етди, 
Мухаббат орти билан, 
Эшикдан чикиб кетди. 
Мухаббат чикиб кетди, 
Лекин улар билмади. 
Айтинг бундай кургилик, 
Кимга алам килмади. 
Мухаббат молхонага, 
Бориб аркон изларди. 
Камолжон Гулбахорга, 
Яна бир сир сузлади. 
Гулбахорхон сиз хаксиз. 
Бу бизларни углимиз. 
Лек, шошилиб тез кунда, 
Айтган туйни киламиз. 
Мехрубон хайрон булиб, 
Камолжонга каради. 
Мумкин эмас-ку! Кандай! 
Деб Камолдан суради. 
Камолжон бир гап билан. 
Мехрубон огзин ёпди. 
Бу орада Мухаббат, 
Излаб арконни топди. 
Камолжонни юзида, 
Табассум барк урарди. 
Гулбахор ва Мехрубон, 
Хайрон булиб турарди. 
Камолжон кувонч билан, 
Тухтатолмай узини. 
Она болага караб, 
Давом этди сузини. 
"Мехрубон йуколган йил, 
Биз куяниб колгандик. 
Куп утмай Мухаббатни, 
Бизлар асраб олгандик. 
Яна углимни куриб, 
Бу бошим кукка етди, 
Бу суздан Гулбахор ва 
Мехрубон яйраб кетди. 
Мехрубонни Камолжон, 
Суйиб багрига босди, 
Бизни Мухаббат эса, 
Афсус узини осди. 
Дилбархон ва Камолжон. 
Угри билан оввора, 
Мухаббатни эсламас, 
Жон берар у бечора. 
Бир пасдан сунг Мехрубон, 
Атрофига каради, 
Ва улардан Мухаббат, 
Кани дея суради. 
Мухаббатни онаси, 
Хонасидадир деди. 
Улар кириб карашди, 
У хонада йук эди. 
Хар томонга таркалиб, 
Мухаббатни излашар. 
Уша лахза Мухаббат. 
Огилда жон талашар. 
Мухаббатни излашиб, 
Улар топа олмади. 
Огилхонадан бошка, 
Курмаган жой колмади. 
Мехрубон узокрокдан, 
Шу огилга каради. 
Ва огил сизданми деб, 
Камолжондан суради. 
Камолжон, ха деганди. 
Чопиб кетди Мехрубон. 
Огилда нима бор деб, 
Улар колишди хайрон. 
Шамолдай учиб елиб, 
Огил олдига келиб, 
Огилни эшигини, 
Каттик итарар эди, 
Ич томондан эшикка, 
Тамма куйилган деди. 
Камолжон ва Мехрубон, 
Эшикни синдиришди. 
Ва зим зиёдай томга, 
Биргалашиб киришди. 
Мехрубон шошиб кириб, 
Мухаббатга урилди. 
Вой болам деб Камолжон 
оркасига бурулди. 
Мехрубон бор овозда, 
Такрорран йук! Йук деди. 
Не куз билан курмасин, 
Унинг севгиси эди. 
Камолжон бу холатга, 
Караб туролмас эди. 
Гулбахор ва Дилбар хам, 
Югуриб етиб келди. 
Бакир чачир килишиб, 
Багрирларин тилишиб. 
Мухаббатни кутариб, 
Бир бирини итариб, 
Мухаббат жасадини, 
Уйга олиб киришди. 
Мехрубон йиглагандан, 
Юзлари хам тиришди. 
Аччик ёшга тулдириб, 
Икки каро кузини, 
Мехрубон хаммасига, 
Айблар эди узини. 
Буларни овозига, 
Кушнилар хайрон булди, 
Дархол етиб келишиб. 
Ховли одамдан тулди. 
Уларни дод солгани, 
Етти иклимга етди, 
Бу хабар бир соатда, 
Кишлокка таркаб кетди. 
Мехрубон уз бахтини, 
Икки куллаб узатди. 
Эртаси кун севгисин, 
Сунги йулга кузатди. 
Еру кукни титратиб, 
Юракдан чиккан нидо, 
Мухаббатни хаккига, 
Одамлар укиб дуо. 
Хамма таъзиядан сунг, 
Уй уйига йул олди, 
Кабир бошида йиглаб, 
Факат Мехрубон колди. 
Бечорани дил дарди, 
Сигманг бу кенг жахонга, 
Кули дуода, йули. 
Туташди кабристонга. 
Аламли куз ёш билан, 
Юволмай дил гардини, 
Кабирга бошин куйиб, 
Айтиб колди дардини. 
"Кузларимда ачик ёш, 
Дардларимга йук дарддош, 
Кабринг узра егдим бош, 
Армонли мухаббатим. 
Эслаб азиз юзингни, 
Кумсам ширин сузингни, 
Согинаман кузингни, 
Армонли мухаббатим. 
Куним азобда утар, 
Ох урсам кукка етар. 
Кузинг оч бошинг кутар, 
Армонли мухаббатим. 
Йиглатиб ташлаб кетдинг, 
Кузимни ёшлаб кетдинг, 
Дилим садпора этдинг, 
Армонли мухаббатим. 
Кулок тут дил сузимга, 
Кулиб бокиб кузимга, 
Кайтгил яна узимга, 
Армонли мухаббатим. 
Кетиб уйга толдирдинг, 
Дилга армон солдирдинг, 
Мени кимга колдирдинг, 
Армонли мухаббатим. 
Юраги конга тулган, 
Очилмай эрта сулган, 
Бир умур армон булган, 
Армонли мухаббатим. 
Боримдан булдим жудо, 
Рахматинга ол худо, 
Махшаргача алвидо, 
Армонли мухаббатим...

Категория: Sherlar | Добавил: Qahramon (09-Сен-2014)
Просмотров: 1030 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]