DUET SHER FAXRIDDIN MAXMUD VA SEVARA BONU
"ДУЭТ-2"
Фахриддин Махмуд & Севара Бону.
(Бу шеър тух,матда к,амок,к,а к,амалган йигит ва ўша севган ёрини кутаётган бир к,изнинг ички кечинмалари).
Фахриддин Махмуд:
Тух,мат тошларида эгилди бошим,
Орзу осмонимда чик,мас к,уёшим,
Тўрт девор ичида эзилди юрак,
Садо бер к,айдасан к,айрилма к,ошим.
Сен так,дир к,ўлида мен-чи к,амок,да,
Сенсизлик умримга нук,та к,ўймок,да.
Севара Бону:
Сиздан олисларда ах,волим абгор,
Юракка беркинган дардларим бисёр,
Сиз мени кимларга ташлаб кетдингиз,
Сиз учун жисмим жон бермок,к,а тайёр.
Сизсиз бу дунёда ёлг'из нетаман,
Сўнгги нафасгача сизни кутаман.
Фахриддин Махмуд:
Баъзида кўнглимга к,ил х,ам сиг'майди,
Бир сенсиз юрагим унсиз йиг'лайди,
К,амок, дарчасидан бок,аман маъюс,
Дардим мендан бошк,а х,еч ким билмайди.
Шум так,дир к,ўлида умрим к,ийнок,да,
Айрилик, ханжари баг'рим ўймок,да.
Севара Бону:
Висол к,ийног'идан баг'рим ёк,аман,
Х,ижроннинг ог'усин х,ар кун тотаман,
Тунлари мўлтираб маъюс ва мах,зун,
Дардим айтмок, учун ойга бок,аман.
Так,дирнинг зарбига кўксим тутаман,
Сўнгги нафасгача сизни кутаман.
Фахриддин Махмуд:
К,ўлимда суратинг хаёлим дайди,
Юрак ёр ёнига учиб бор дейди,
Лабларим расмингга аста пичирлаб,
Сенсиз кўзларимга дунё тор дейди.
Тўрт девор ичида к,албим к,ийнок,да,
Сог'инчнинг тафтида кўксим куймок,да.
Севара Бону:
К,албим ўртанади юрак к,ийнок,да,
Мех,р мендан йирок,да сиз х,ам йирок,да,
Сизни кутаяпман умидим сўнмас,
Азизим ўзгани кўзларим кўрмас.
Кабутар к,анотига нома битаман,
Сўнгги нафасгача сизни кутаман.
Фахриддин Махмуд:
Етти йил армонни к,учган азизам,
Х,ижрон ог'усини ичган азизам,
Дарёларга уланиб кўздаги ёши,
Мени деб бахтидан кечган азизам.
Ёлг'излик к,ўйнида к,албим к,ийнок,да,
Хаёлим сендайин олма ёнок,да.
Севара Бону:
Дард-аламнинг юракда адог'и йўк,,
Сизсиз ўтган кунимнинг саног'и йўк,,
Ўн гулимдан бир гулим очилмай туриб,
Хаёлимни мени тинч к,ўймог'и йўк,.
Сизсиз бу дунёда ёлг'из нетаман,
Сўнгги нафасгача сизни кутаман.
Фахриддин Махмуд:
Сенсиз тунларимнинг тонгги отмок,да,
Айрилик, ажали мени кутмок,да,
Тўрт кунлик умрим х,ам узундек гуё,
Пар ёстик, бошимга тошдек ботмок,да.
Сендан олисдаман сендан йирок,да,
Панжара ортида юрак к,ийнок,да.
Севара Бону:
Гул кутиб гулзорим чўлга айланди,
Кўз тутиб кўз ёшим кўлга айланди,
Юрагимда айрилик,нинг ўти ёниб,
Йўлим борса келмас йўлга айланди.
Сўнгги нафасгача сизни кутаман,
Сиз учун дунёда фак,ат биттаман.
Фахриддин Махмуд:
Исмингни бир лах,за к,ўймас забоним,
Оллох,га омонат бу ширин жоним,
Биз бирга бўламиз худо хохласа,
Мени кут олисда к,олган армоним.
Сендан узок,ларда к,албим к,ийнок,да,
Сенсизлик умримга нук,та к,ўймок,да.
Севара Бону:
Йўлингиз кутарман кўзим гирёна,
Мен сизни унутмам икки жах,она,
Мен учун дунёда сизсиз ягона,
Айрилик, севгимга бўлмас бах,она.
Сиз йўк,сиз дардимни ойга айтаман,
Сўнгги нафасгача сизни кутаман.
Фахриддин Махмуд & Севара Бону.
Категория: Sherlar | Добавил: Daminik (07-Фев-2015)
Просмотров: 1325 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]