8-кисм. МЕХРУБОН ВА МУХАББАТ N8

8-кисм. МЕХРУБОН ВА МУХАББАТ N8 Онасини бу гапи, Мухаббатга ёкмади, Аммо у онасини, Кузига тик бокмади. Хафа булганини хам, Билдирмай онасига, Хуп булади ойижон, Деб кирди хонасига, Бизни Мехрубон тонгда, Бориб гул дуконига, Опок атиргул олди, Севиб колган жонига, Сунг бориб у бекотга, Мухаббатни кутарди, Гуё йилдай чузилиб, Вакт хам аста утарди. Йулдан кузин узмасди, Гох ултириб гох туриб, Сабир килиб кутарди, Гох уён буён юриб, Кутиб севган кизини, Гуёки у ютди к,он, Айтолмай дил сузини, Кайтиб кетди Мехрубон. Эрталабдан бекатда, Бир тутмок учун кулин, Уч кун у дарсга бормай, Кутди Мухаббат йулин, Мухаббатга гуёки, Асрдай утиб хар он, У шахарга келолмай, Юрак багри булди кон, Мехрубон бир куролмай, Кунглида армон колди, Турт кундан сунг Мухаббат, Шахар томон йул олди. Дилда кайнок сузлари, Ойдай тулин юзлари, Мехрубонни изларди, Мухаббатнинг кузлари. Уч кун кутиб Мехрубон, Келмади туртинчи кун, Энди Мухаббат кутар, Юрак багри булиб хун. Азоб чекиб диллари, Бедор утиб хар туни, Нихоят учрашдилар, Саккизинчи март куни, Юракларда хаяжон, Кузлар тушганда кузга, Нигохла сузлашарди, Тил айланмай бир сузга. Мехрубон Мухаббатни, Кузларидан кузини, Узмасдан айтар эди, Юракдаги сузини. Бир бокишдан калбимга, Мухаббатинг жойладинг, Билсанг агар узинга, Мени ипсиз бойладинг. Ишкдан хабарсиз эдим, Сен калбимга ут солдинг, Бир суз демай хуморим, Юрагимдан жой олдинг, Сени курган онимдан, Йуколган халоватим, Энди кетма ёнимдан, Биринчи мухаббатим. Дея, у Мухаббатга, Дил розини суйлади, Кайнокли сузлар билан, Севги изхор айлади. Мухабат Мехрубонга, Караб сира толмади, Лек севишин айтишга, Журат эта олмади. Мехрубонни севишин, Кузи айтиб турарди, Гуёки юраги хам, Мехрубон деб урарди. Бир бирини курганда, Диллари чогланарди, Кун сайин бир бирига, Каттикрок богланарди. Тошкент кучаларида, Кул ушлаб юрушарди, Меъёрига етказиб, Ишк гаштин суришарди. Мехрубон олийгохни, Хатто уйламай куйди, Чунки севиб севилиб, Ишк шаробидан туйди. Мехрубонни домласи, Сурокларди хар куни, Анварбек домласига, Маззаси йук дер уни. Мехрубон тузиклигин, Жуда яхши биларди, У домласини алдаб, Катта хато киларди. Мехрубоннинг жон дусти, Севгисига етсин деб, Дустимнинг юрагидан, Дарду алам кетсин деб, Рост сузни четга суриб, Ёлгон сузларни суйлаб, Домласини алдарди У Мехрубонни уйлаб, Содда домла Анварга, Дарсдан кейин мен бугун, Сен-ла бирга бораман, Ундан хол сурмок учун! Деди: у Анварбекка, Анварбек шошиб колди, Ва унинг дарс пайтида, Тинчлиги хам йуколди. Биринчи пар дарсдан сунг, Шамолдай елиб чопиб, Бор гапни айтиб берди, У Мехрубонни топиб, Ундай булса мен тезда, Уйга бориб тураман, Домла борса узимни, Касалликка ураман. Деб Мехрубон Анварга, Ках-каха уриб кулди, Тилни бириктиришиб, Масала хам хал булди. У уйга Анвар дарсга, Кетишди икки томон, Уйга бориб ростдан хам, Ётиб олди Мехрубон. N9 Анвар билан домласи, Дарсдан чикиб йул олди, Мехрубоннинг уйига, Етишига кам колди. Мехрубон йул латта-ла, Пешонасини бойлаб, Жою жога ётганди, Уларни йулин пойлаб, Бир пайти уй эшигин, Мухаббат секин очди, Мехрубон холин куриб, Аклу хаёли кочди. Мехрубон Мухаббатни, Куриб урнидан турди, Мухаббат не булди деб, Мехрубонидан су'рди, Ва у йигламсираниб, Юракчаси тулганди, Мехрубон хам барини, Тушунтирмок булганди. Шу пайтиди ташкарида, Оёк овози келди, Мехрубон домласини, Келиб колганин билди. Дерезадан караса, Ростдан домла куринди, Мухаббатни улардан, Яширмокка уринди. Атрофига бир караб, Энг яхши жойни топди, Мухаббатни шикафга, Жойлаб огзини ёпди. Ва хеч нарса курмаган, Одамдай ётиб олди. Салом бериб улар хам, Эшикдан кириб колди. Мухаббат Мехрубонни, Ростдан касал дер эди. Хеч нарсани тушунмай, Ич багрини ер эди. Домласи Мехрубондан, Хол ахволин суради, Ниманидир сезгандай, Атрофига каради. Анварбек зудлик билан, Чойни дамлаб келтирди, Ва домласи ёнига, Секингина ултирди, Дархол нонни ушатиб, Дастурхонни тузатди, Ва пиёлада жойни, Домласига узатди. Домла чойни оларкан, Кули дир дир титрарди, Кузининг таги билан уён буён карарди. Анварбек, -"Эх домлажон" Мехрубонни огир касал, Урнидан туролмайди, Бировнинг ёрдамисиз, Бир кадам юролмайди, Мен хар куни шуерда, Хизматини киламан, Дустимга жуда огир, Буни яхши биламан", Деб домлани алдарди, Домла "Х,а" деб куярди, Бизни Мухаббат эса, Шикаф ичида туриб, Ич ичидан йигларди, Узин минг чук,к,а уриб, Уй турида шикафга, Домлани тушди кузи, Уйда нимадир бор деб, Шубха килганди узи, Не куз билан бокмасин, Шкаф кимирлар эди, Домла урнидан туриб, Энди мен борай деди. Анварбек-"э бунча тез" Бориб уйда нетамиз, Яна бир пас ултиринг, Кейин бирга кетамиз. Деб домлани кайтарди, Домла йук мен борайин, Ултиргандан не фойда, Бир ишимни курайин. Деб гапириб турганди, Шкаф йикилиб кетди, Домла уй эшигидан, У'кдайин чикиб кетди. Оёк кийимини хам, Кулига олиб олган, Анварбек чикгунича, Домласи кочиб колган. Анварбек хайрон булиб, Кайрилиб уйга кирди, Мехрубонни ёнида, У Мухаббатни курди. Мухаббатни курибок, Анварбек колди хайрон, Хаммасини кулганча, Айтиб берди Мехрубон. Домласини гапириб, Улар роса кулишди. Куёндай кочдия деб, Маскара хам килишди. Орадан кунлар утиб, Навруз хам келди етиб, Навруз куни Мухаббат, Келганди ойдай тулиб. Уни курган йигитлар, Карар махлиё булиб. Анварбек ва Мехрубон, Байрамда ичиб олган. Мехрубонни тамоман, Аклу хуши йуколган. Мухаббат Мехрубонни, Суяб уйга келтирди, То узига келганча, У бошида ултирди, Аламидан Мухаббат, Камрок йиглаб олганди, Кишлокка кетай деса, Кеч хам булиб колганди. Мехрубон мухаббатни, Термулиб кузларига, Бир зум кулог солдида, Нолали сузларига, У гузал махлукони, Караб сира толмади, Нафси зурлик килдими, Узин боса олмади. Нихоят Мухаббатни, Огушига чорлади. Каршилик курсатганди, Бечорани зурлади. Хеч нарса куринмасди, Мехрубонни кузига, Нафс деб озор берарди, Жондан севган кизига. Ох Мухаббат чинкириб, Йигларди багрин уйиб, Чикиб кочиб кетолмай, Жонидан кетди туйиб, Нафсдан узин тиёлмай, Борлигила киришди, Ва Нихоят Мехрубон, Орзусига еришди, Карссиллаб Чакмок чакиб, Ёмгир ёга бошлади, Нима килиб куйдим деб, Мехрубон куз ёшлади. Бизни Мухаббат эса, Шундай хушсиз ётарди, Мехрубоннинг калбига, Алам жуда ботарди. Мухаббатни онаси, Хавотирда кизидан, Увос солиб йигларди, Шашкатор ёш кузидан, Отаси хам билдирмай, Ич ичидан йигларди, Кизим кайда колди деб, Багру дилин тигларди. Кунгирок килишарди, Жавоб бермасди аммо, Бу кеча тонг оттириш, Жуда катта муаммо. Мехрубоннинг куз ёш, Мухаббатнинг юзига, Томдию Мухаббани, Хуши келди узига. Мехрубон Мухаббатни, Куксига бошин куйиб, Жоним мени кечир деб, Йигларди багрин уйиб. Мухаббат секин туриб, Эшикка чикди юриб, Энди нима була деб, Уз узига кайгуриб. Кошки юрак догини, Юволса эди куз ёш. Лекин бундай кисматда, У кайдан топсин бардош. Куз ёшларни яшириб, Хамон ёмгир ёгарди, Минг йилдайин чузилиб, Тун тонг сари огарди.

Категория: Adabiyot | Добавил: Qahramon (07-Сен-2014)
Просмотров: 906 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]