10-кисм. МЕХРУБОН ВА МУХАББАТ. N10

10-кисм. МЕХРУБОН ВА МУХАББАТ. N10 Алам билан тукилган, Куз ёшлар юзга котди, Аста секин вакт утиб, Уфукланиб тонг отди. Куз ёшларини аритиб, Мухаббат чикиб кетди, Хаёллар огушида, Сунгра уйига етди. Онаси Мухаббатни, Дархол сурокка тутди, Мухаббат бор дардини, Айтмай ичига ютди, Дуганамни уйида, Нишонладик Наврузни, Деб ота онасига, Айтди у ёлгон сузни. Коронги тушиб колди, Бир узим кайтолмадим, Кечиринглар кунгирок, Килиб хам айтолмадим. Дедию кузларида, Сачраб кетди аччик ёш, Куз ёшларин яшириб, Аста ерга егди бош. Мухаббат хомушлиги, Онасига сезилди, Минг бир хаёлга бориб, Юрак багри эзилди. Отаси Мухаббатни, Жондан ортик курарди, Узинг тузикмисан деб, Такрор такрор сурарди. Яна бир бор узур деб, У ота онасига, Бошини егганича, Кирдию хонасига. Увос солиб йиглади, Мушлаб пешонасига, Кенг дунёлар тор булиб, Куринарди кузига, Тушми ё унгимми деб, Ишонмасди узига. Бизни Мехрубон эса, Уялиб уз узидан, Мухаббатни йиглаши, Кетмас эди кузидан, Такдир улар бошига, Каро кунни солганди, Гуёки бу дунёни, Зулмат коплаб олганди, Неча кун факатгина, Кунгирокда сузлашди. Ордан кунлар утиб, Улар яна юзлашди. Мехрубон хижолатда, Бугзидан чикмас сузи. Мухаббатга кузига, Караб туролмас кузи. Мухаббат Мехрубонга, Жуда маъю каради, Ва кулларидан ушлаб, Мехрубондан суради. "Юрагимга солиб из, Кузларимни ёшламанг, Ишонганим факат сиз, Аро йулга бошламанг, Менинг сиз хамрох булган, Орзуларим бир жахон, Сиз мени ёлгизлатиб, Кетмайсиз-а хеч качон? Юрагимни огритмай, Олиб юроласизми? Сени ташлаб кетмайман, Деб суз бероласизми? " Шунда багрига босиб, Мухаббатга Мехрубон, Соф севгимиз хурмати, Ташлаб кетмам хеч качон, Гар узим хохласам хам, Ташлаб кета олмайман, Чунки дунёда сенсиз, Бахтга ета олмайман. Булиб утган ишларни, Хаёлингдан учиргин, Мен нотавон ёрингни, Кечиролсанг кечиргин. Хали курасан жоним, Бизлар бахтли буламиз, Хамма хавас килгудай, Бирга бахтга туламиз. Хар доим ваъдасига, Вафо килар Мехрубон, Улим айирмасагар, Айрилмаймиз хеч качон. Шундай деб Мухаббатга, Ваъда берди Мехрубон. Ошиклар махкам тутиб, Бир бирини кулини, Яна давом этишди, Улар севги йулини. Хам севиб хам севилиб, Кимлар бахтига етди, Аста секин орадан, Бир ярим ой вакт утди. Шу кунларда Мухаббат, Узин ёмон х,ис килди, Нихоят хомиладор, Эканлигини билди. Аввалига ишонмай, Узига хайрон булиб, Бирдан йиглаб юборди, Кузлари ёшга тулиб. Сочларин юлиб йиглар, Не килишни билмасди. Мехрубон билганида, Шунча алам килмасди. Ушал кеча Мухаббат, Интикиб кутиб кунни, Юрагини ховушлаб, Бедор утказди тунни. Тонг отиши биланок,, Шошилди шахар томон, Хар кункидай шахарда, Кутиб олди Мехрубон. Бугун бизни Мухаббат, Жуда хомуш куринар, Мехрубон эса уни, Кулдишга уринар. Мухаббатни лаблари, Пичирлар эди аста, На килсин бечорани, Митти юраги хаста, Бор гапни Мехрубонга, Айтмокчи булди бирок, Журат эта олмади, Вужудида бир титрок. У узини айтишга, Мажбурлади булмади, Куркдими билмам ёки, Уздан кунгли тулмади. Сунг Мехрубон гап бошлаб, Унинг кулларин ушлаб. Биласанми? Якинда, Мен Куконга кетаман, Лекин уерда уч ой, Билмам сенсиз нетаман. Укиш тугаса сен хам, Келмай куясан уч ой, Мендай эмас-ку камрок, Согинарсан хойнахой. Йук йук аклимга сигмас, Уч ой кандай киламан, Ой юзинингни кургани, Кишлогинга келаман. Деди у Мухаббатга, Мухаббат жим турарди. Кузда ёш бошин егиб, Маъюс хаёл сурарди. Мехрубон хайрон булиб, Нега йиглайсан деди, Мухаббат кетсангиз гар, Согинаман-да деди. Кун буйи бир бирига, Сира туяолмади, Хомиладор эканин Мухаббат айтолмади. Улар хар куни бирга, Аста секин вакт утди, Биз кутгандай нихоят, Укиш охирга етди, Улар хам хайирлашиб, Уй уйларига кетди. Бечора Мухаббатни Халовати йуколган, Мехрубонга айтолмай, Дарди ичида колган

Категория: Adabiyot | Добавил: Qahramon (07-Сен-2014)
Просмотров: 897 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]